Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Kinetik Fitness zwanego dalej Klubem.

2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem i po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem zobowiązania się do stosowania jego postanowień.

3. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką lub na odpowiedzialność swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów będących Klientami Klubu. Przy pierwszej wizycie wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich Klientów Klubu. W przypadku gdy rodzice uczestniczą w zajęciach fitness i pozostawiają swoje dzieci bez opieki na terenie klubu, Kinetik Fitness nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności .

4. Młodzież od 15 do 18 - tego roku życia może uczestniczyć w zajęciach i treningach tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

5. Na terenie Klubu zabrania się :

a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, jak też wstępu do Klubu pod jego wpływem,

b) używania tytoniu,

c) używania sterydów, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków,

d) wprowadzania zwierząt,

e) handlu i akwizycji,

f) naklejania i pozostawiania reklam,

g) wnoszenia napojów w szklanych pojemnikach,

h) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych.

6. Godziny otwarcia Klubu oraz rozkład zajęć ujęty jest w odrębnym Harmonogramie. Odpłatność za wstęp do Klubu ustala odrębnie Cennik.

7. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

8. Klient zamierzający uczestniczyć w zajęciach Klubu, składa pisemne oświadczenie pod regulaminem, wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb marketingowych Kinetik Fitness.

9. Klient ma obowiązek przedstawić, na prośbę pracownika Recepcji dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.

10. Za zniszczenia majątku Klubu ponoszona będzie odpowiedzialność finansowa. Do czasu uregulowania zobowiązań zostanie zawieszona możliwość korzystania z Klubu.

11. Wydawanie kluczyka do szafki następuje po zdeponowaniu w Recepcji karnetu upoważniającego do skorzystania z zajęć Klubu lub dokumentu tożsamości.

12. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki w szatni Klient zobowiązany jest do uregulowania należności, wynikającej z kosztów dorobienia nowego kluczyka w wysokości 15 zł.

13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty wartościowe w tym za ich zagubienie, kradzież lub uszkodzenie podczas pobytu w Klubie.

14. W Klubie obowiązuje zachowanie higieny osobistej i czystości.

15. Zasady korzystania z Karnetów

a) Karnet jest kartą imienną i przekazanie jej innej osobie skutkować będzie zablokowaniem karty (tj. utratą jej ważności) bez prawa zwrotu niewykorzystanej wartości,

b) w przypadku zagubienia lub zniszczenia karnetu istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. ( koszt 20 zł)

c) karnet ważny jest jeden miesiąc od daty zakupu ( np. od 10 października do 9 listopada włącznie. Karnet traci ważność 10 listopada)!

d)
Karnety stanowią własność Kinetik Fitness i w chwili pierwszego zakupu karnetu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 20!zł. Kaucja podlega zwrotowi, gdy posiadacz karnetu w terminie nie późniejszym niż 2 tyg. od dnia upływu okresu ważności karnetu, zwróci go w stanie gwarantującym dalsze jej użytkowanie. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód wpłaty 20 zł.

e) Kupując karnet i korzystając z zajęć akceptujesz regulamin klubu.


16. Kinetik Fitness zastrzega sobie prawo zmiany prowadzących zajęcia .

17. Kinetik Fitness pobiera kaucję w wysokości 20 zł, przy wydaniu nowego karnetu. W chwili rezygnacji z członkostwa w Klubie kaucja podlega zwrotowi po przedstawieniu dowodu wpłaty.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH I TRENINGACH KLUBU

1. Wraz z podpisem potwierdzającym zapoznanie się z niniejszym regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani żadnych innych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

2. Personel klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient ma obowiązek zasięgnięcia porady lekarza przed przystąpieniem do ćwiczeń. Klient korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność.

3. W Klubie na zajęciach obowiązuje strój sportowy, ręcznik oraz obuwie sportowe (czyste, zamienne, dostosowane do określonego rodzaju ćwiczeń).

4. Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zabrania się w trakcie zajęć i treningów:

a. korzystania z telefonów komórkowych,

b. żucia gumy.

5. W celu określenia indywidualnego profilu zajęć i treningów należy skonsultować się z instruktorem.

6. Zajęcia trwają od 25 do 55 minut (w zależności od typu zajęć). Jest to czas od ich rozpoczęcia do momentu opuszczenia sali przez klientów po zakończeniu treningu.

III. ZASADY KORZYSTANIA I REZERWACJI ZAJĘĆ W KINETIK FITNESS

1. Zajęcia ruchowe odbywają się zależnie od frekwencji (od 5 osób) i zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć, który dostępny jest w recepcji Kinetik Fitness i na stronie internetowej. Zajęcia mogą być odwołane jeśli grupa liczy mniej niż 5 osób.

2. Max. limit uczestników na zajęciach określony jest zgodnie z planem zajęć.

3. Harmonogram może ulec zmianom lub modyfikacjom, o których członkowie zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani w recepcji klubu, telefonicznie lub smsem.

4. Klient klubu ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach bezpośrednio w recepcji lub drogą telefoniczną podając swoje imię i nazwisko. Rezerwacje telefoniczne są przyjmowane najpóźniej do 30 min przed rozpoczęciem zajęć.

5. Klient ma możliwość rezerwacji miejsca na zajęciach z tygodniowym wyprzedzeniem (do 7 dni przed terminem zajęć) osobiście w recepcji klubu, lub telefonicznie.

6. W przypadku braku możliwości stawienia się na zarezerwowane zajęcia, klient ma obowiązek odwołania ich telefonicznie, drogą smsową lub osobiście w recepcji klubu do godz. 14.00. W przypadku zajęć porannych rezygnację z zajęć należy zgłosić do godziny 20:00 dnia poprzedniego. Nie odwołanie rezerwacji wiąże się z odjęciem wejścia z karnetu a w przypadku karnetów OPEN, skróceniem ważności karnetu o jeden dzień.

7. Dwukrotne nieodwołanie zarezerwowanych zajęć w danym okresie rozliczeniowym automatycznie powoduje brak możliwości dokonania kolejnych rezerwacji. W takim przypadku rezerwacje przyjmowane są w tym samym dniu. W przypadku niewykorzystania karnetów z powodu: niedyspozycji zdrowotnej, wyjazdu , wizyty u lekarza, świąt ujętych w kalendarzu, itp. nie przysługuje przedłużenie ważności karnetu. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetów.

8. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń, klient zapisany zostaje na listę rezerwową, gdzie może oczekiwać na zwolnienie miejsca o czy zostaje poinformowany telefonicznie.

9. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia odpowiednio wcześniej celem punktualnego rozpoczęcia zajęć. Rozgrzewka jest integralną częścią zajęć, wprowadzeniem do lekcji. Zapewnia bezpieczeństwo podczas zajęć i zapobiega kontuzjom. Każdy klient spóźniony na zajęcia musi zdawać sobie sprawę, że w następstwie spóźnienia, nieodpowiedniego rozgrzania i przygotowania organizmu do wysiłku istnieje ryzyko kontuzji i ćwiczy na własną odpowiedzialność. Każdy klient korzystający z jednostki treningowej z instruktorem jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora. Absolutnie niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa jest zmiana zajęć w trakcie ich trwania. Ze względów bezpieczeństwa oraz względów organizacyjnych nie dopuszcza się rezerwacji na zajęcia częściowo pokrywające się czasowo.

10. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć zastrzega się wcześniejsze zapisy na te zajęcia. Pierwszeństwo w rezerwacji tych zajęć mają stali klienci Kinetik Fitness ( klienci, uczestniczący regularnie przez co najmniej 2 miesiące do klubu). Pozostali chętni mogą być zapisani, w miarę wolnych miejsc.

11.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika bez wcześniejszego poinformowania klientów.

12. Klienci posiadający kartę Multisport Benefit Systems, FitFlex, FitProfit, Sodexo oraz OK System zobowiązani są do przestrzegania i akceptowania wszystkich zasad obowiązujących w regulaminie Kinetik Fitness.

13. Kinetik Fitness zatrzega sobie prawo pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika karty Multisport Benefit Systems, FitFlex, FitProfit, Sodexo oraz OK System dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. W przypadku, gdy Użytkownik w/w kart nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji, kaucja nie podlega zwrotowi.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uwagi dotyczące pracy Kinetik Fitness mogą być składane w formie pisemnej w recepcji

2. Zabrania się używania bez zgody właściciela Kinetik Fitness telefonów komórkowych w salach ćwiczeń, wnoszenia na teren Kinetik Fitness jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra klientów Kinetik Fitness.

4. W przypadkach, w których Kinetik Fitness będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem klientów zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.

5. Klub zastrzega sobie prawo utrwalania wizerunku klientów, umieszczania zdjęć,filmów ( stanowiących własność klubu) wykonanych podczas zajęć i imprez mających miejsce w klubie i poza nim na stronie internetowej klubu, portalach społecznościowych,plakatach, ulotkach, banerach reklamowych, itp.

6.Klubowi przysługuje prawo zmiany grafiku zajęć, godzin otwarcia oraz Regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu o tym klientów poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń. Zmiany godzin odbywania się zajęć, zmiany instruktorów, zmiany trenerów personalnych, inne wewnętrzne zmiany kadrowe oraz wszelkie usunięcia zajęć z grafiku nie są podstawą do żadnych roszczeń.

7. W przypadku okazjonalnej nieobecności instruktorów Klub będzie starał się zapewnić zastępstwo i zajęcia o tym samym profilu lub zajęcia o zbliżonym profilu. O tego typu zmianach Klub nie ma obowiązku informować klientów i nie są one podstawą do żadnych roszczeń. Trwała zmiana instruktora prowadzącego zajęcia lub trenera personalnego nie jest również podstawą do żadnych roszczeń.

8. Klub zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.